Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและนโยบายของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

ห้องสมุดกรมอนามัย มีพันธกิจหลักในการให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน้าที่และวัตถุประสงค์

  • เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการรวบรวมและให้บริการเอกสารวิชาการของกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาระบบบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางวิชาการเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงของวิชาการภายในห้องสมุด บทความจากวารสาร เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์
  • จัดระบบการจัดเก็บค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศของห้องสมุดให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแต่ระบบการจัดหาสารสนเทศ  ระบบการลงรายการ  ระบบการสืบค้นสารสนเทศ  ระบบการควบคุมวารสาร  ระบบการยืม-คืนสารสนเทศโดยใช้ Barcode  และระบบสื่อประสม (Multimedia)
  • ประสานงานพร้อมกับสำนักที่ปรึกษาในการพัฒนาและปฏิบัติงานห้องสมุดกรมอนามัยร่วมกับศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ (Center of IEC Material for Health Promotion)
  • เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการกรมอนามัยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
  • ให้การฝึกอบรมและดูงานของหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดของกรมอนามัย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 16:28 น.)

 
คนที่กำลังออนไลน์
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบกรมอนามัย

ผู้ให้ข้อมูล
 
สำรวจความคิดเห็น
ความน่าสนใจของข้อมูล
 
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
 
วารสาร HEALTH

Links ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

บริการภาครัฐต่างๆ