Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

ฐานข้อมูลในประเทศ

1. ฐานข้อมูลหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

(ฐานข้อมูลระบบ Mahidol Library Catalog (OPAC) ให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบตัวเล่ม ตั้งแต่ปี 2504  และไฟล์วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2547)


2. ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository หรือเรียกว่า CUIR) ให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัย (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journals) เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


3. ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ฐานข้อมูลงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)


4. ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank)


5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ฐานข้อมูล NU Digital Repository : วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)


7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis,Dissertation)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 844 รายการ)


8. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Iknowledge Digital Contents Management System มหาวิทยาลัยรามคำแหง)


9. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


10. ฐานข้อมูลงานวิจัย CMU e-Research  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


11. ฐานคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ Dspace ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบดังกล่าวได้)


12. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา (Thai Digital Collection)

(เป็นฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด)


13. ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช." (Digital Research Information Center)

(ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.)


14. ฐานข้อมูลคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


15. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

(UCTLฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด)


16. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

(ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายงานวิจัย)


17. ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย

(ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยา)


 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2022 เวลา 10:59 น.)

 
ระบบกรมอนามัย

วารสาร HEALTH

Links ที่น่าสนใจ