Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากมีการก่อตั้ง ASEAN POPIN (Association of Southeast Asia Nations Information Network) ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ดังนี้ อินโดนีเชีย บรูไน มาเลเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย ในช่วงปี พ.ศ.2523-2531 ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมอนามัยโดยกองอนามัยครอบครัว ซึ่งมีศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัวเป็นผู้ดำเนินการ Thai POPIN และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลออสเตรเลีย ด้วยผลงานที่เด่นชัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น หลังการประเมินผลงานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคมประจำเอเชียแปซิฟิก หรือ Economic and Social Commission Asia Pacific จึงเสนอให้ Thai POPIN เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหัวข้อ Population Information Management Information Networking and Operation for Information Services ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา

จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารการอนามัยครอบครัวได้มีพัฒนาการตามลำดับเป็นฝ่ายสารสนเทศ หรือ Thai PopulationInformation Center ในปัจจุบัน และมีเครือข่ายถึง 32 แห่ง แยกเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง 11 แห่ง หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค 14 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 7 แห่ง มีหน้าที่ในการประมวลวิเคระห์และผลิตสารสนเทศให้บริการสืบค้นสารสนเทศแบบ Manual รวมทั้งให้การฝึกอบรมให้แก่ข่ายงานสมาชิก และความรับผิดชอบครอบคลุมสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเน้นเทคนิคการสืบค้นจากฐานข้อมูลที่ประยุกต์และพัฒนาเองโดยโปรแกรม CDS/ISISและฐานข้อมูลสำเร็จรูป POPLINE เอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองตอบผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถิติ ดรรชนีงานศึกษาวิจัย กฤตภาค จดหมายข่าว สหบรรณานุกรม ทำเนียบงานศึกษาวิจัย ทำเนียบบุคลากร และทำเนียบสถาบันในขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งเอกสารแปลเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ จากการประเมินกิจกรรมสารสนเทศของ Asia Pacific POPIN เมื่อปี พ.ศ.2529 โดย Population Information Section ESCAP พบว่าผลงานของ Thai POPIN อยู่ในเกณฑ์ดี จึงถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Regina Translation Programme และเพิ่มความช่วยเหลืออีก 1 โครงการ คือ ICDC Exchange of Personnel ในปีต่อมาด้วยผล การดำเนินงานที่ปรากฎตลอดมา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงชมเชยการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดเฉพาะ เนื่องในโอกาสที่ฝ่ายสารสนเทศกองอนามัยครอบครัวได้รับ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดเฉพาะ ดีเด่น ประจำปี 2536

ในปีพุทธศักราช 2538 กรมอนามัยได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรโดยเปลี่ยนกองอนามัยครอบครัวแยกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และกองวางแผนครอบครัวและประชากร (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน) ทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกรวบรวมอยู่ภายใต้สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนแผนงานและประเมินผลกลุ่มสารสนเทศ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "ศูนย์สารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ส่วน Population Information Center ได้ถูกนำไปอยู่ภายใต้กองวางแผนครอบครัวและประชากร โดยดำเนินงานทางด้านประชากรอย่างสืบเนื่องต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ "ศูนย์สารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ก็ย้ายสังกัดจาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนแผนงานและประเมินผลกลุ่มงานสารสนเทศ มาอยู่ภายใต้สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด โดยใช้ชื่อใหม่ครั้งล่าสุดว่า "ห้องสมุดกรมอนามัย" ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่ง และเป็น 1 ใน 4 การปฏิบัติงานของ "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย"

และเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ห้องสมุดกรมอนามัยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือจากระบบเดิม คือ Population Multilingual Thesaurus เปลี่ยนเป็นระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) และเปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย" เปลี่ยนเป็น "ศูนย์บริการสารสนเทศ" จนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2544 "ศูนย์สารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ได้เปลี่ยนระบบห้องสมุดจากการใช้โปรแกรม CDS/ISIS มาเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib ของบริษัท Book Promotion สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบ Barcode นับได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะมาปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดกรมอนามัย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 เวลา 11:01 น.)

 
คนที่กำลังออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบกรมอนามัย

ผู้ให้ข้อมูล
 
สำรวจความคิดเห็น
ความน่าสนใจของข้อมูล
 
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
 
วารสาร HEALTH

Links ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

บริการภาครัฐต่างๆ